SUEZ Nederland maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid ×

HOME

CONTACT   

Home   >  
Menu old
Afvalinzameling & verwerking   >  
Verwerking & Recycling   >  
Biomineraleninstallatie FAQ

Biomineraleninstallatie: veelgestelde vragen

Bij SUEZ ReEnergy krijgen wij regelmatig vragen over de voorgenomen bouw van de biomineraleninstallatie en over de koppeling met onze afval-energiecentrale. Hieronder vindt u de antwoorden voor een belangrijk deel van deze ‘veelgestelde’ vragen’.

Verplaatsing biomineraleninstallatie

 • Waarom wordt de biomineraleninstallatie verplaatst?
  De realisatie van de biomineraleninstallatie heeft door bezwaren tegen de vergunning vertraging opgelopen. In de tussentijd hebben we nagedacht over een alternatief ontwerp om de milieuprestaties verder te optimaliseren. Dit alternatief hebben we gevonden op het terrein van ReEnergy door het gebruik maken van de ovens van SUEZ om de vrijkomende drooglucht te verbranden. Op deze locatie maken we dus optimaal gebruik van de faciliteiten van ReEnergy en komen we tegemoet aan bezwaren van omwonenden. We zullen voor deze locatie een nieuwe vergunning aanvragen.
 • Wat zijn de voordelen van de voorgenomen verplaatsing van de biomineraleninstallatie?
  Allereerst ligt de installatie 150 meter verder verwijderd van de wijk Westrand. Bovendien wordt de capaciteit van de installatie 20 procent kleiner, wat tot minder aan- en afvoer van mest en mestkorrels leidt en daarmee tot minder vrachtvervoer. Verder maken we op de alternatieve locatie optimaal gebruik van de warmte die ReEnergy produceert. Met de warme lucht in de ReEnergy-installatie zullen we de aangevoerde mest drogen. De geurcomponenten die in de drogingslucht zitten, worden gedurende minimaal 2 seconden in de ovens van SUEZ ReEnergy verbrand op een temperatuur van 850 graden Celsius. Hierdoor wordt geuroverlast tot nul gereduceerd, evenals eventuele ziektekiemen. Tenslotte zorgt de alternatieve locatie ervoor dat we geen nieuwe schoorsteen hoeven te bouwen. We maken gebruik van de bestaande schoorsteen van ReEnergy.
 • Welk voordeel hebben SUEZ en Biomineralen BV van de verplaatsing?
  De biomineraleninstallatie wordt technisch zeer geavanceerd en maakt optimaal gebruik van al aanwezige faciliteiten in onze afval-energiecentrale. Voor het overige heeft de verplaatsing vooral voordelen voor omwonenden.
 • SUEZ vraagt een nieuwe vergunning aan voor de verplaatsing van de biomineraleninstallatie. Wat betekent dat voor omwonenden en betrokkenen?
  Biomineralen BV heeft in het najaar van 2017 een vergunning voor een installatie aan de Potendreef, tegenover ReEnergy, verkregen. Deze vergunning is door de rechtbank in Breda in stand gelaten. De vergunning is op verzoek van omwonenden nog wel voorgelegd aan de Raad van State voor een laatste toetsing. Als de Raad van State de vergunning goedkeurt, kan een biomineraleninstallatie worden gebouwd aan de Potendreef. Echter, voor een alternatieve installatie op het terrein van ReEnergy zelf, zullen we opnieuw een vergunning moeten aanvragen. Dat gebeurt bij Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant, die zijn verantwoordelijk voor de ontwikkelingen op het terrein van ReEnergy. Dit vergunningstraject, te beginnen met het opstellen van een MER-beoordelingsnotitie, wordt een regulier traject voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Tegen verleende vergunningen staat dan ook bezwaar en beroep open.
 • Als u de vergunning voor de bouw van een biomineraleninstallatie op het terrein van ReEnergy krijgt en de Raad van State uw lopende vergunning aan de Potendreef goedkeurt, gaat u dan twee fabrieken bouwen?
  Nee. Als de vergunning voor de bouw op het terrein van ReEnergy onherroepelijk is verleend, zullen we de bestaande vergunning voor de bouw aan de Potendreef, tegenover ReEnergy, teruggeven. We bouwen één fabriek.
 • Als de installatie op het terrein van SUEZ gebouwd wordt, wat is dan nog de rol van Biomineralen BV?
  De Biomineralenfabriek wordt gebouwd door een Joint Venture tussen Biomineralen BV en SUEZ. Biomineralen BV blijft dus betrokken bij het initiatief. Omdat het alternatief onderdeel wordt van de installatie van SUEZ wordt de vergunning aangevraagd door SUEZ, maar beide bedrijven trekken samen op bij de realisatie en exploitatie van de installatie.


Geur, gezondheid en milieu

 • Een biomineraleninstallatie op korte afstand van een woonwijk. Dat levert toch geuroverlast en gezondheidsproblemen op?
  SUEZ ReEnergy verbrandt al sinds 1986 huishoudelijk afval op deze locatie en maakt daarvan duurzame energie in de vorm van elektriciteit en warmte. In al die jaren heeft ReEnergy geen enkele officiële klacht gehad over geuroverlast of gezondheidsproblemen. Dat is niet voor niets. SUEZ ReEnergy behoort tot de modernste afval-energiecentrales van Nederland. Afval wordt bij ons opgeslagen in een ruimte met onderdruk, waardoor geur niet naar buiten kan ontsnappen. Bovendien worden de rookgassen die vrijkomen verbrand onder een temperatuur van 850 graden Celsius, gedurende minimaal 2 seconden. Bij deze temperaturen verbranden alle geurcomponenten en eventuele ziekteverwekkers. Hetzelfde principe hanteren we bij de droging van de dikke fractie mest waaruit we mestkorrels maken. De drooglucht wordt verbrand bij 850 graden Celsius. Hierdoor verbranden alle geurcomponenten en eventuele ziekteverwekkers.
 • De nieuwe biomineraleninstallatie is dus nog minder ziekteverwekkend en levert minder geuroverlast op. Dus de installatie waar jullie al een vergunning voor hebben is wél gevaarlijk voor de volksgezondheid en geeft dus wel geuroverlast?
  Nee. Zowel de biomineraleninstallatie waarvoor we al een vergunning hebben, als de installatie waarvoor we nu een vergunning aanvragen, voldoen straks aan alle eisen voor geur- en milieuoverlast en beide veroorzaken geen ziekten. De nieuw geplande installatie is echter technisch nóg geavanceerder zodat geuroverlast tot nul wordt gereduceerd. En ook mogelijke ziektekiemen worden in het proces volledig verbrand.
 • De dikke fractie mest wordt in vrachtwagens aangevoerd, de mestkorrels worden ook met vrachtwagens afgevoerd. Dat geeft toch ook geuroverlast?
  De biomineraleninstallatie maakt gebruik van dikke fractie mest. Dus niet van drijfmest. Dikke fractie mest is droge mest, waaruit het vocht al grotendeels is verwijderd. De geur van dikke fractie mest is dan ook niet te vergelijken met die van drijfmest, waarin al het vocht nog aanwezig is en dat sterk naar ammoniak ruikt. Dikke fractie mest heeft meer een humusgeur, net zoals de mestkorrels die in de biomineralenfabriek worden gemaakt. Deze korrels kun je bijvoorbeeld ook gewoon bij het tuincentrum kopen. De geuroverlast van aanvoer van mest en afvoer van korrels is dan ook verwaarloosbaar. Zeker ook, omdat zowel aanvoer als afvoer gebeurt in gesloten vrachtwagens. Deze vrachtwagens lossen de mest en laden de korrels in gesloten ruimtes waar onderdruk heerst en geur dus niet naar buiten kan.


Transport

 • Dat kunt u wel zeggen, maar het is toch te gek voor woorden dat hier een mestfabriek wordt gebouwd terwijl de mest helemaal van Oost-Brabant per vrachtwagen naar hier moet worden gebracht. Waarom bouwen ze die fabriek niet daar?
  In heel Zuid-Nederland, maar zeker in Oost-Brabant is inderdaad sprake van een mestoverschot. Hier in West-Brabant hebben we met ReEnergy een installatie die heel veel warmte produceert. Die warmte kan nuttig worden gebruikt voor het indrogen van dikke fractie mest om daarvan vervolgens mestkorrels te kunnen maken. Het is de aanwezige warmte die het de moeite waard maakt om de biomineraleninstallatie hier te realiseren en de mest naar Roosendaal te vervoeren en daarvan mestkorrels te maken. Door de mest te drogen en er korrels van te maken, wordt het gewicht drie maal minder, terwijl de hoeveelheid nuttige mineralen hetzelfde blijft. Dit scheelt 66 procent transportkilometers naar het buitenland.
 • Hoeveel vrachtwagens afval rijden er dagelijks naar ReEnergy en hoeveel vrachtwagens komen daarbij als gevolg van de bouw van een biomineraleninstallatie?
  Dagelijks rijden er tussen de 100 en 120 vrachtwagens met huishoudelijk afval naar ReEnergy. Als gevolg van de realisatie van de biomineraleninstallatie op het terrein van ReEnergy komen daar circa 24 vrachtwagens per dag bij die mest aanvoeren (20) en mestkorrels afvoeren (4).
 • Hoeveel mest wordt er per jaar aangevoerd?
  In het eerste plan voor een biomineraleninstallatie waarvoor vergunning is verleend, ging het om 150.000 ton mest per jaar. In het nieuwe plan waarvoor vergunning wordt gevraagd, gaat het om 120.000 ton mest.
 • Hoe gaan die vrachtwagens rijden?
  ReEnergy ziet er nu al op toe dat de aan- en afvoer van afval gebeurt via industrieterrein Borchwerf, dus niet via de Noordstraat en niet via de Jan Vermeerlaan die door de wijk Westrand loopt. ReEnergy drukt al haar transporteurs op het hart om afrit 20 van de A17, industrieterrein Borchwerf, te nemen en benadrukt afrit 19 (Roosendaal-West/Rosada) niet te gebruiken. Als bewoners zien dat er vrachtwagens door hun straat rijden die van ons afkomstig zijn, dan vragen we hen dat direct aan ons te melden, zodat wij vervoerders kunnen aanspreken op de juiste route via Borchwerf. Datzelfde zullen we doen bij de aanvoer van mest en afvoer van mestkorrels. Er is ons alles aan gelegen om vervoer door de wijk tegen te gaan.
 • Er rijden ook vrachtwagens via de Jan Vermeerlaan. Hoe kan dat?
  SUEZ ReEnergy vraagt haar vervoerders de route over het industrieterrein Borchwerf te nemen. Overigens heeft de gemeente de Jan Vermeerlaan zelf opengesteld voor vrachtverkeer. Dat is niet op verzoek van ReEnergy gebeurd.
 • Voeren de vrachtwagens 7 dagen per week mest aan?
  Nee, in het weekeinde wordt geen mest aangevoerd. Ook in de nachtelijke uren rijden er geen vrachtwagens met mest om eventuele overlast tot een minimum te beperken. Wel is sprake van een volcontinu proces van mestverwerking tot mestkorrels.
 • Er rijden al meer dan genoeg vrachtwagens door Roosendaal. Dat leidt toch tot onveilige situaties?
  ReEnergy en Biomineralen BV zien er nauwgezet op toe dat de vrachtwagens de route via het industrieterrein Borchwerf nemen en niet door woonwijken rijden. Als chauffeurs toch een verkeerde route nemen, informeer ons dan. Wij spreken de vervoerder daar vervolgens direct op aan.
 • Waarom vervoeren jullie de mest niet per schip in plaats van per vrachtwagen?
  De locatie waar de dikke fractie mest vandaan komt ligt vrijwel nooit in de buurt van water waardoor het logistiek niet handig is om eerst naar een haven te rijden en de mest daarna in een schip te lossen en dit vervolgens in Roosendaal weer opnieuw te moeten lossen. Dat is de reden waarom we vrachtwagens inzetten. Wel vervoeren we onze restproducten uit de verbrandingsoven per schip naar Sluiskil, waar de afvalstoffen worden ingezet als secundaire bouwstof en voor het ophogen van onder andere wegen en dijken.


Capaciteitsuitbreiding ReEnergy

 • ReEnergy heeft aangekondigd vergunning te willen aanvragen voor de verbranding van 20 procent meer afval. Dat geeft toch extra overlast?
  Wij leveren nu elektriciteit aan 70.000 huishoudens in de regio Roosendaal en warmte aan een nabijgelegen tuindersbedrijf, alsmede restwarmte voor de verwarming van woningen, scholen en appartementsgebouwen. Wij kunnen met de uitbreiding van onze capaciteit meer duurzame elektriciteit en warmte produceren voor meer huishoudens en tuinders. Het verwerken van meer huishoudelijk afval geeft geen extra overlast – er is geen geuroverlast en dat blijft zo –, wel extra vervoersbewegingen.
 • Over hoeveel ton afval praten we dan?
  Op dit moment verwerken we 386.000 ton huishoudelijk afval per jaar. We willen onze capaciteit uitbreiden naar circa 460.000 ton.
 • Waar komt al dat afval vandaan?
  Wij verwerken alleen Nederlands afval. Twintig procent is regionaal, de rest van ons afval komt van huishoudens uit Zuid-Nederland.
 • Jullie importeren toch ook afval uit het buitenland dat hier wordt verbrand? 
  Nee. Al het afval dat bij ReEnergy wordt gerecycled tot warmte en elektriciteit is afkomstig uit de regio West-Brabant en Zuid-Nederland. Niet uit andere landen.
 • Hoeveel extra vrachtwagens met afval gaat een capaciteitsuitbreiding opleveren?
  Als de capaciteit met circa 20 procent toeneemt, neemt ook het aantal vrachtwagens met afval met ongeveer een vijfde toe. Dat zorgt dus voor circa 25 vrachtauto’s extra per dag.
 • Dat levert omwonenden toch nog meer overlast op?
  Het levert extra vervoersbewegingen op. Maar we zien erop toe dat die extra vrachtwagens de route over het industrieterrein nemen en niet door de woonwijk rijden.
 • Is de uitbreiding van de capaciteit van ReEnergy nodig om de nieuwe biomineraleninstallatie van warmte te kunnen voorzien?
  Nee. De uitbreiding van ReEnergy heeft niets te maken met de realisatie van een biomineraleninstallatie. De hoeveelheid warmte die nu al wordt geproduceerd is ruim voldoende voor het drogen van de mest om daarvan mestkorrels te kunnen maken.
 • Leidt de capaciteitsuitbreiding van ReEnergy ertoe dat straks een grotere biomineraleninstallatie nodig is om voldoende drooglucht te kunnen aanvoeren in de afval-energiecentrale?
  Nee. De omvang van de biomineraleninstallatie zoals die nu als alternatief op het terrein van ReEnergy staat gepland, blijft zoals die is. Als extra lucht nodig is om het extra afval in onze centrale te verbranden, halen we dat uit de buitenlucht. Zoals nu ook al het geval is.


Productie van waterstof

 • ReEnergy wil ook groene waterstof produceren. Waarom?
  Waterstof is de brandstof van de toekomst. De reststof van waterstof is water, geen CO2. Dat is ook de reden dat er nu al een proef loopt met waterstof om woningen te verwarmen en dat vrachtwagens en autobussen op waterstof lopen. Er zijn ook al personenwagens die waterstof als brandstof gebruiken. Nu Nederland ‘van het gas af’ moet om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot fors omlaaggaat, is waterstof een uitstekend alternatief. Om waterstof te produceren is veel elektriciteit nodig. Dat produceert ReEnergy in grote mate.
 • Waterstof is toch heel ontvlambaar, dus heel gevaarlijk?
  Waterstof is net als andere brandstoffen en gassen ontvlambaar, maar niet gevaarlijker om te produceren en op te slaan dan andere brandstoffen en gassen. Zo loopt al een waterstofpijplijn van Rotterdam via Roosendaal naar Antwerpen. Waterstof is veilig te produceren, te transporteren en op te slaan.
 • Is het productieproces niet gevaarlijk? Levert het geen gevaarlijke afvalstoffen op?
  De productie van waterstof is niet gevaarlijk. Ook het vervoer en de opslag is volkomen veilig. Net als benzine, diesel of LPG kan waterstof op sommige plekken in Nederland al gewoon worden getankt aan de pomp. Bij de productie van waterstof komen geen gevaarlijke stoffen vrij, aangezien waterstof wordt geproduceerd door het splitsen van water in waterstof en zuurstof. Voor die splitsing is elektriciteit nodig, wat bij ReEnergy ruim voorhanden is.
 • U heeft het over ‘groene waterstof’. Wat is dat?
  Groene waterstof is een milieuvriendelijke waterstof dat wordt geproduceerd door water met duurzaam opgewekte elektriciteit door middel van elektrolyse uit elkaar te trekken tot zuurstof en waterstof.


Warmte voor Glastuinbouw Steenbergen

 • ReEnergy wil ook energie gaan leveren aan Glastuinbouw Steenbergen. Wat houdt dat project in?
  ReEnergy onderzoekt samen met de provincie Brabant of het mogelijk is om warmte en CO2 te leveren aan Vereniging Glastuinbouw Steenbergen. Op dit moment gebruikt VGS 50.000 miljoen kubieke meter aardgas per jaar om haar kassen te verwarmen. Warmtelevering aan VGS bespaart dan niet alleen 50 miljoen kuub aardgas, maar ook 45.000 miljoen kilo uitstoot van CO2. De tuinders hebben overigens ook behoefte aan CO2 om hun gewassen te laten groeien. Vanuit ReEnergy kijken we ook of we de CO2 die vrijkomt bij de verbranding van afval kunnen leveren aan VGS. Er wordt op dit moment een haalbaarheidsstudie verricht naar dit project.
 • Wat betekent die leverantie van warmte en CO2 voor de omgeving? Levert dat overlast op?
  Nee. Er wordt gekeken of we een circa tien kilometer lange pijplijn kunnen aanleggen van ReEnergy naar Steenbergen. Die pijplijn komt onder de grond te liggen en vervoert warm water naar Steenbergen om de kassen te verwarmen en voert het afgekoelde water weer terug naar ReEnergy. Het transport van CO2 kan wellicht ook per pijplijn of met speciale vrachtwagens. Deze vrachtwagens komen niet door de woonwijk, maar rijden via industrieterrein Borchwerf.


Communicatie

 • In het verleden communiceerde SUEZ niet of nauwelijks over de biomineraleninstallatie of over ReEnergy. Waarom nu opeens wel?
  Als de biomineraleninstallatie op het terrein van SUEZ ReEnergy komt, is de installatie de verantwoordelijkheid van SUEZ. Dan vinden we ook dat we daarover moeten communiceren. Binnenkort vragen we een nieuwe vergunning aan voor de nieuwe locatie. Wij vinden dat omwonenden en betrokkenen dat uit de eerste hand, van SUEZ, moeten vernemen. We zullen in de toekomst betrokkenen op onze website en via de media op de hoogte houden van de ontwikkelingen en betrokkenen meenemen in onze nieuwe vergunningaanvraag.
 • Is die communicatie met omwonenden afgedwongen door de protesten tegen de komst van de biomineraleninstallatie?
  Natuurlijk zijn we bij SUEZ ReEnergy niet doof voor de protesten tegen de installatie. We willen graag in goede verstandhouding met onze buren, omwonenden, betrokkenen en lokale politiek onze werkzaamheden verrichten. Wij begrijpen dat we wat meer hebben uit te leggen dan andere bedrijven. Dat willen we de komende tijd dan ook actiever gaan doen.
 • Betekent dat dan ook dat u alle bewoners van Westrand gaat uitnodigen om over uw plannen te vernemen?
  Iedereen die meer over onze plannen en voorstellen te weten wil komen, verwijzen we graag naar onze website, waarop we geregeld met updates komen. Verder zullen we met vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en politiek actiever contact onderhouden. Dat doen we door vaker media in te lichten over onze plannen, door bijeenkomsten te organiseren met direct-betrokkenen of met vertegenwoordigers van de ondernemersvereniging Borchwerf en van de wijk Westrand.

 

 

 

©2018 SUEZ Nederland     Privacy regeling   Disclaimer   Sitemap   Contact   Werken bij SUEZ