SUEZ Nederland maakt gebruik van cookies. Lees meer over ons cookiebeleid ×

HOME

CONTACT   

Home   >  
Menu old
Duurzaamste oplossing   >  
EcoScan   >  
Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Wat is de EcoScan?
De EcoScan is een analysetool die inzicht geeft in de milieu-impact van afval. De EcoScan laat hierbij duidelijk het verschil in milieu-impact tussen gescheiden en ongescheiden afval. Zo kan men precies zien wat de milieuwinst is van gescheiden afvalinzameling en verwerking. Met de resultaten van de SUEZ EcoScan kunnen afgewogen keuzes gemaakt worden op het gebied van afvalreductie en recycling. Naast de totale milieu-impact geeft de SUEZ EcoScan ook inzicht in 7 deelfactoren: CO2-uitstoot, energiegebruik, fijnstof, toxiciteit, watergebruik, landgebruik en grondstoffen.

SUEZ pleit toch voor hergebruik, recycling van afval en scheiden aan de bron. Wat is de link met de EcoScan?
De SUEZ EcoScan maakt het verschil in milieu-impact duidelijk tussen gescheiden en ongescheiden afval. De milieu-impact van afval dat aan de bron gescheiden wordt is in alle gevallen lager. Dat komt doordat gescheiden afvalstromen veel beter te recyclen zijn. Recycling bespaart grondstoffen, water, energie en vermindert toxiciteit, CO2-uitstoot, fijnstofvorming en landgebruik.

Voor wie is de EcoScan?
De SUEZ EcoScan is primair bedoelt voor grote en middelgrote organisaties.


Wat zijn de kosten voor een EcoScan?
Voor klanten van SUEZ is de EcoScan kosteloos.

Hoe gaat de SUEZ EcoScan in zijn werk?
Bij bestaande klanten wordt in de SUEZ EcoScan ingevoerd welke hoeveelheden afval er in een bepaalde periode (bijvoorbeeld 2012) door SUEZ zijn opgehaald en verwerkt. Op basis hiervan berekent de SUEZ EcoScan de totale milieu-impact en 7 deelindicatoren voor duurzaamheid. Bij bedrijven die (nog) geen klant zijn van SUEZ wordt gebruik gemaakt van een opgave/schatting van de afvalvolumes. Hiermee krijgen we dus inzicht in waarin samenwerking met SUEZ kan resulteren.

Wat voor informatie is nodig om de SUEZ EcoScan in te vullen?
Als input voor de SUEZ EcoScan gebruiken we informatie over de afvalstromen en de volumes. Bij bestaande klanten is dat bij ons reeds bekend. Bedrijven die nog geen klant zijn van SUEZ moeten deze informatie zelf aanleveren.

Welke afvalstromen worden meegenomen in de SUEZ EcoScan?
In de SUEZ EcoScan zitten 16 veelvoorkomende soorten afval. Het gaat hierbij om: papier en karton, Glas, Swill (keukenafval), Hout, Piepschuim, Gemengd plastic, HDPE, LDPE (monofolie), PET, PP, Staal, Aluminium, Puin, Gips, PVC en vlakglas.

Waarom wordt gevaarlijk afval niet meegenomen in de SUEZ EcoScan?
Er zijn veel verschillende soorten gevaarlijk afval met een grote diversiteit aan samenstellingen. Zo is de ene verf totaal niet te vergelijken met de andere. We hebben er daarom voor gekozen om alleen een analyse te maken voor de meest voorkomende afvalstromen die qua samenstelling redelijk homogeen zijn.

Krijgt de klant een bewijs van zijn deelname aan de SUEZ EcoScan?
Bedrijven krijgen naast een duidelijke rapportage en een persoonlijk advies ook een certificaat. Op dit certificaat staat exact aangegeven wat de totale verminderde milieu-impact van het bedrijf is geweest door met SUEZ afval te scheiden en duurzaam te verwerken.

Wat is de totale milieu-impact? En waar bestaat de TMI uit?
De Totale Milieu Impact (TMI) is een vereenvoudigde weergave van verschillende milieu-effecten. Het is een gewogen score van alle afzonderlijke milieueffecten. De score wordt berekend op basis van de daadwerkelijke schade aan de menselijke gezondheid, ecosystemen en grondstoffenschaarste.

Hoe wordt de milieuwinst van mijn afval berekend?
Op basis van een uitgebreide analyse laat de scan u het verschil in milieu-impact zien tussen gescheiden en ongescheiden inzameling van afval. Dit wordt berekend door levenscyclusanalyses (LCA) met elkaar te vergelijken. Een LCA bestudeert de impact op het milieu van een product gedurende zijn hele levenscyclus: van de winning van grondstoffen, het transport, het gebruik tot de verwijdering van het product. Voor iedere fase wordt de bijbehorende milieu-impact berekend. Hierbij wordt gekeken naar daadwerkelijke schade aan de menselijke gezondheid, ecosystemen en grondstoffenschaarste.

Wat is een LCA?
Een LCA is een LevensCyclusAnalyse. Een Levenscyclusanalyse is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus. Dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.


Waarom worden de 7 elementen energiegebruik, CO2-uitstoot, fijnstofvorming, toxiciteit, landgebruik, watergebruik en grondstoffengebruik apart uitgelicht?
Naast de totale milieu-impact van afval is het ook interessant om te kijken naar de deeleffecten van duurzaam afvalmanagement. Zo willen bedrijven bijvoorbeeld graag weten wat hun bijdrage is aan de vermindering van CO2-uitstoot. Daarom laat de SUEZ EcoScan, los van de overall-score, ook enkele belangrijke deelindicatoren zien.

Wat heb ik aan de resultaten van de SUEZ EcoScan?
De resultaten geven inzicht in de totale milieu-impact van het afval. Het geeft aan wat het effect van reductie van afval is én wat het effect is van (verdere) afvalscheiding. Op basis van de uitkomsten van de SUEZ EcoScan kan een specifiek advies gemaakt worden. Hierin worden de afvalstromen met de grootste milieu-impact en grootste verbeterpotentieel als eerste aangepakt. Samen met de klant wordt uiteindelijk besloten welke wijzigingen nodig zijn.

Hoe leidt de EcoScan naar een duurzaam/ duurzamer afvalplan?
De SUEZ EcoScan toont aan dat het scheiden van afval aan de bron duurzamer is en minder impact heeft op het milieu. Op basis van de uitkomsten van de SUEZ EcoScan kan een klantspecifiek advies gemaakt worden. Hierin worden de afvalstromen met de grootste milieu-impact en grootste verbeterpotentieel als eerste aangepakt. Samen met de klant wordt uiteindelijk besloten welke wijzigingen nodig zijn. Dit kan effect hebben op bijvoorbeeld de wijze waarop een bedrijf inkoopt óf op de beschikbare bakken voor afvalscheiding. Het kan echter ook resulteren in een plan voor gedragsaanpassing en kennisoverdracht aan medewerkers.

Hoe kan een klant nog verder verduurzamen?
Alhoewel de resultaten van de SUEZ EcoScan eenduidig zijn, zal het uiteindelijke advies per klant verschillen. Dit kan variëren van het plaatsen van extra afvalbakken tot het gebruik van recyclebare koffiebekers. Kennis over de samenstelling en herkomst van het afval is hierbij essentieel. Met deze kennis kan bijvoorbeeld bij de inkoop van producten al rekening gehouden worden met de afvalfase.

Hoe komen jullie aan de gegevens om de milieu-effecten te berekenen?
De SUEZ EcoScan is ontwikkeld in samenwerking met onderzoeksbureau CE Delft en gebaseerd op meerdere bronnen. Voor het berekenen van de milieueffecten werken we met softwareprogramma Simapro. Simapro bevat databases met milieu-informatie over vele grondstoffen, materialen, productieprocessen en transportmiddelen. Eén van deze databases is de Ecoinvent database, de meest uitgebreide en up-to-date database op milieugebied. Deze database is aangevuld met eigen inventarisatie over bijvoorbeeld het energetisch rendement van onze verbrandingsinstallaties en eerdere onderzoeken van CE Delft op het gebied van afvalverwerking.

Wat is het verschil tussen de SUEZ EcoScan en de SUEZ CO2-scan?
De SUEZ CO2-scan was een innovatie in de markt waarbij we de relatie tussen afval en CO2 inzichtelijk hebben gemaakt. In de wijze van denken was dit gelijk aan de SUEZ EcoScan. Het grote verschil is dat de SUEZ EcoScan veel breder kijkt. Er wordt in de SUEZ EcoScan dus niet alleen naar de impact van CO2 gekeken, maar naar alle van belang zijnde milieuaspecten. Hiermee is de SUEZ EcoScan voor afval dé overtreffende trap voor milieuanalyse.

©2018 SUEZ Nederland     Privacy regeling   Disclaimer   Sitemap   Contact   Werken bij SUEZ