SUEZ ReEnergy

Door afval slim in te zamelen en duurzaam te verwerken doet het dienst als nieuwe grondstof of als herbruikbare bouwstof. Afvalstromen die niet geschikt zijn voor recycling zet SUEZ om in duurzame energie. Dit doen wij door thermische verwerking in de afvalenergiecentrale ReEnergy in Roosendaal. Deze hoogrendementscentrale wekt ongeveer 270.000 MWh aan elektriciteit op. Dit is genoeg om te voorzien in de energiebehoefte van 70.000 huishoudens. De opgewekte elektriciteit wordt direct aan het net geleverd.
Duurzaamheid

Duurzaamheid met ReEnergy

De keuze voor ReEnergy is een keuze voor duurzaamheid. Maar liefst 53% van de elektriciteit die ReEnergy levert, heeft een groen label. Groene energie ontlast ons klimaat. De verbranding van het afval, dat niet geschikt is voor recycling, vermindert bovendien het verbruik van fossiele brandstoffen. Dat is dubbele klimaatwinst. Daarnaast wordt de warmte van de installatie geleverd aan nabijgelegen glastuinbouw en aan de wijk Stadsoevers in Roosendaal.

ReEnergy kan jaarlijks het afval verwerken van meer dan 1.900.000 burgers. De nieuwste procestechnologie, met een watergekoeld verbrandingsrooster en een droge rookgasreiniging in combinatie met SCR NOx-reductie waarborgt een emissiearme verbranding. De technologie zorgt ervoor dat de veeleisende grenswaarden voor schoon gas van de RIE (Richtlijn Industriële Emissies) norm zeker niet overschreden worden.
Laatste nieuws

Raad van State wil aanvullend onderzoek naar biomineraleninstallatie Roosendaal

Er komt een nieuw onderzoek naar de vermeende geuremissies van de biomineraleninstallatie van SUEZ ReEnergy in Roosendaal, zo heeft de Raad van State op 21 januari jl. geoordeeld. In juli 2018 heeft de Werkgroep Biomineralen aan De Raad van State gevraagd uitspraak te doen over eerder verstrekte vergunningen voor de biomineraleninstallatie aan de Potendreef in Roosendaal. In dit hoger beroep vecht de werkgroep de vergunningen aan die de gemeente Roosendaal eind 2017 voor onze fabriek verleende.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB) is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit aanvullende onderzoek. Ten eerste gaat zij zich buigen over de door de gemeente overgenomen conclusies van het ‘Geuronderzoek Biomineralen te Roosendaal’ van Bureau Blauw. Het StAB moet beoordelen of de conclusies over de geuremissies in dit rapport gebaseerd zijn op de juiste berekeningen. Ten tweede wordt opnieuw gekeken naar de luchtwassers die dienen om geuroverlast tegen te gaan.

“Er zijn al tal van onafhankelijke onderzoeken uitgevoerd die aangaven dat wij op alle terreinen ruim binnen de wettelijke normen bleven voor wat betreft geuroverlast en eventuele gezondheidsrisico’s, zegt Marc Das, directeur van SUEZ ReEnergy. “We zien dit onderzoek dan ook met vertrouwen tegemoet.”

De vestiging van de biomineraleninstallatie op het terrein van ReEnergy sluit aan bij de ambitie van ReEnergy om actief bij te dragen tot de verdere verduurzaming van Brabant. Nu al levert ReEnergy  elektriciteit voor 70.000 huishoudens in de regio Roosendaal, warmte aan het nabijgelegen tuindersbedrijf en aan het stadsverwarmingsnetwerk van de gemeente Roosendaal.

Van afval naar energie

Hoe SUEZ afval omzet in energie

Na ontvangst in de loshal wordt het afval vanuit de bunker met kranen in een van de trechters gestort. Vanuit de trechter komt het afval op de roosters in de oven terecht waar het wordt verbrand.

Na verbranding komt het residu via een lopende band terecht in de opslaghal van de bodemassen. Deze worden als gecertificeerde fundatie en bouwmateriaal ingezet.

Bij verbranding komen er ook gassen vrij die in de rookgasreiniging gezuiverd worden. Hier worden de gassen ontstoft, zure componenten verwijderd en onder andere zware metalen en dioxinen verwijderd. Als laatste worden de stikstofoxiden eruit gehaald.

De gezuiverde lucht gaat via de 80 meter hoge schoorstenen naar buiten. Per uur komt er 140.000 Nm3 lucht uit. Deze rookgassen zijn niet zichtbaar, echter wanneer de buitentemparatuur onder de 10 graden Celsius zakt condenseert de aanwezige waterdamp en wordt een pluim zichtbaar. De kwaliteit van de rook wordt elk moment gemeten en geregistreerd. Tevens worden er door een onafhankelijk bureau controlemetingen gedaan.

Door verbranding komt er ook energie/warmte vrij. Deze wordt omgezet in hoge druk stoom, welke door de turbine wordt omgezet in elektriciteit. Via het 150kV station wordt de elektriciteit rechtstreeks geleverd aan het elektriciteitsnet.

De overgebleven warmte in de afgewerkte stoom wordt ook hergebruikt. Deze wordt via een warmteverdeler geleid waarmee scholen, een woonwijk en appartementen worden verwarmd.

De overgebleven stoom wordt teruggekoeld in zogenaamde luchtgekoelde condensors (ACC). Hierbij ontstaat water wat teruggaat naar de ovens zodat er weer stoom ontstaat.

Projecten

Osiris

Met de ReEnergy installatie in Roosendaal wordt jaarlijks ongeveer 360.000 ton niet-recyclebaar afval omgezet in energie en secundaire bouwstoffen. Daarbij kunnen reststromen die op dit moment verloren gaan (restwarmte en CO2) gebruikt worden in de glastuinbouw. Bij de teelt van groente en fruit in Glastuinbouwgebied Steenbergen en Nieuw Prinsenland(Dinteloord)wordt aardgas gebruikt. Uit dit aardgas wordt warmte en CO2 geproduceerd die ook van SUEZ Roosendaal kan komen. Daarmee worden reststromen van SUEZ nuttig hergebruikten vermijden de tuinders het gebruik van ca. 99,5 miljoen m3 aardgas op jaarbasis (gasverbruik van gemiddeld ruim 65.000 huishoudens).

Biomineralen

Bij SUEZ ReEnergy krijgen wij regelmatig vragen over de voorgenomen bouw van de biomineraleninstallatie en over de koppeling met onze afvalenergiecentrale. Hieronder vindt u de antwoorden op een belangrijk deel van deze ‘veelgestelde’ vragen’.
Contactgegevens

SUEZ ReEnergy

SUEZ ReEnergy
Potendreef 2
4703 RK Roosendaal
tel. 0165-534 492
fax.0165-559 270
e-mail. reenergy.rr.nl@suez.com