Bij SUEZ Nederland draait het om de circulaire economie. Wij gaan voor het behoud van natuurlijke grond- en brandstoffen. In ons jaarlijkse duurzaamheidsverslag laten we zien welke keuzes we daarin maken, hoe we steeds meer samenwerking zoeken en wat de resultaten van deze inzet zijn.
Milieuprestaties: CO2-voetprint

Voor CO2-reductie maken we gebruik van de CO2-prestatieladder. Sinds augustus 2016 is SUEZ gecertificeerd voor niveau 4 van deze meetlat. Op dit niveau wordt verwacht dat we steeds beter in kaart brengen welke reductie we realiseren bij de verwerking van afvalstromen in de keten.

Resultaten

Resultaten scope 1 emissies

In 2018 zijn de volgende acties uit het actieplan 2017 – 2019 gerealiseerd:

1  Opleiding Het Nieuwe Rijden (HNR) en begeleiding van chauffeurs door mentor-chauffeurs
In 2018 zijn 186 chauffeurs opgeleid. Daarmee is het doel om 150 chauffeurs op te leiden gehaald.
Deze training is conform de eisen CBR / CCV uitgevoerd door gecertificeerde rij-instructeurs.

2  Routeoptimalisatie
In 2017 vond een optimalisatie van de inzamelroutes van papier plaats. Dit leidt tot een verdere vermindering van de gereden kilometers en daarmee ook tot een reductie van het brandstofverbruik. Voor 2018 is als doel gesteld om 150.000 kilometers ten opzicht van 2017 te besparen door een gemiddelde stijging van de efficiency in de rolcontainerdienst te realiseren. Met een reductie van 142.500 kilometer is deze doelstelling bijna gehaald. Gemiddeld wordt er 1 liter op 2,5 km gereden. Er is daarmee ongeveer 139.000 liter brandstof of bijna 184 ton CO2 bespaard.

3  Monitoring brandstofverbruik
Er is een pilot uitgevoerd met een systeem waarbij real time het rijgedrag van chauffeurs wordt gevolgd. De pilot had betrekking op verschillende takken van dienst (multi, hef, rol/huisvuil). Uit de pilot bleek dat het brandstofverbruik gemiddeld met 7,3 % afnam. Het resultaat van rol/huisvuil bleef echter achter bij het gemiddelde, terwijl was verwacht dat daar de meeste besparing te behalen is. In 2018 is gestart met een nieuwe pilot met een nieuwe leverancier. De doelstelling is het verbeteren van het rijgedrag en hieruit voortvloeiend het verminderen van het brandstofverbruik. Het rijgedrag van de chauffeurs wordt continu gemonitord en chauffeurs getraind. De doelstelling om een reductie in brandstofverbruik van 5 % te behalen in de pilot blijft staan. In 2018 is het plan samen met de OR en de directie aangescherpt.. In september is met de pilot gestart met 25 voertuigen. Inmiddels is de nul situatie bepaald. Eind 2018 kon er nog geen resultaat worden gemeten. Als de pilot succesvol wordt zullen we dit landelijk uitrollen.

4  Hybride- en elektrische voertuigen
Er is in 2017 een volledig elektrisch aangedreven bakwagen aangeschaft die vanuit onze vestiging in Amsterdam rijdt. Er is in 2018 een elektrisch/diesel hybride voertuig besteld welke voor een specifieke klant gaat rijden. Dit voertuig gaat 2e kwartaal 2019 rijden. Het voertuig rijdt op diesel en kan het laatste deel in de stad elektrisch rijden. De elektrische vuilniswagens die op waterstof gaan rijden zijn besteld en gaan in de 2e helft van 2019 gaan rijden.

5  Competitie leaserijders
In 2017 zijn de mogelijkheden voor het uitrollen van de leasecompetitie over alle leaserijders onderzocht. In het tweede helft van 2018 is gestart met een vrijwillige leasecompetitie voor leaserijders. Er is in 2018 ten opzichte van 2017 door de leaserijders 3% minder brandstof verbruikt. Dit komt neer op een besparing van 66 ton CO2.

Voor de scope 1 emissies hanteerde SUEZ 2 doelstellingen:

 • CO2-reductie van het brandstofverbruik van 3,5% per getransporteerde ton afval in de periode 2017-2019 ten opzichte van 2016, ten aanzien van de route-inzameling.
 • 2% brandstofverbruik per getransporteerde ton afval bij niet route-inzameling ten opzichte van 2016.


Deze doelstellingen voor 2016 - 2018 zijn, ondanks de succesvol uitgevoerde acties uit het actieplan om brandstof te besparen, niet gerealiseerd. Het brandstofverbruik per getransporteerde ton afval bij route-inzameling en bij niet- route inzameling is in 2018 ten opzichte van 2016 is voor beide doelstellingen met 7 procent gestegen in plaats van gedaald. De oorzaak is een daling van het gemiddelde gewicht per vervoerde vracht. Dit komt door een toename van de inname van gescheiden afvalstromen. Daardoor moeten we meer kilometers afleggen om de gescheiden afvalstromen op te halen. Daarnaast zijn gescheiden inzamelde afvalstromen vaak lichter. Ook daardoor hebben we meer brandstof per ingezamelde ton verbruikt. Ondanks een hoger brandstofverbruik maakt de gescheiden inzameling van afvalstoffen de productie van hoogwaardigere secundaire grondstoffen mogelijk. Er wordt dus wel een vermindering van de CO2-emissie in de keten bereikt. Want het inzamelen, transporteren en produceren van hoogwaardigere secundaire grondstoffen kost minder energie dan het vervaardigen van primaire grondstoffen.

De doelstellingen in het actieplan 2019 – 2021 zijn meer gericht op een vermindering van de CO2-emissie in de gehele keten. We blijven acties uitvoeren om brandstof en het overige energieverbruik te reduceren maar onze inspanningen om CO2-reductie van onze directe emissies (scope 1 en 2 emissies) te realiseren worden voor een deel teniet gedaan doordat het inzamelen, transporteren en produceren van steeds hoogwaardigere secundaire grondstoffen meer energie vraagt. Door een toename van de vermeden emissies in de keten (scope 3) kan in de totale keten toch CO2 gereduceerd worden. SUEZ stelt zich dan ook ten doel om de totale CO2-emissie (scope 1, 2 en 3) in de periode 2019-2021 jaarlijks met 2% te reduceren.

Resultaten scope 2 emissies

In 2018 zijn de volgende acties uit het actieplan 2017-2019 gerealiseerd:

 1. Opwekken duurzame energie;
 2. Maatregelen energiebesparingsonderzoek ReEnergy;
 3. Maatregelen energiebesparingsonderzoek Rotterdam;
 4. Maatregelen overige energiebesparingsonderzoeken;
 5. LED verlichting;
 6. Energielabel C kantoorgebouwen.


Opwekken duurzame energie

We zijn gestart met een inventarisatie van het vermogen van de huidige installaties om zo te bepalen welk restvermogen voor de teruglevering aan het net beschikbaar is. Op basis daarvan kan worden bepaald welke locaties geschikt zijn voor het plaatsen van kleine windmolens.

Maatregelen energiebesparingsonderzoek ReEnergy
Energie Efficiëntie Plan ReEnergy

 • Er zijn tests uitgevoerd om het residu recirculatielucht te verminderen. Er is gestart met de uitvoering maar het is nog niet gerealiseerd. Deze actie is nog onderdeel van een lopend project.
 • In 2018 heeft een compressorspecialist gekeken naar het verbeteren van de efficiëntie van de compressoren. Er is nieuwe software geïnstalleerd om het energieverbruik te reduceren.
 • Er wordt een haalbaarheidsstudie uitgewerkt ter verbetering van de efficientie van de water-stoom cyclus. De aanpassing zal plaatsvinden bij een volledige shutdown in 2020.
 • Het streven is om het aantal geplande stops te verminderen naar één stop per lijn per anderhalf jaar. Voor één stop is ongeveer 30.000 liter diesel nodig. Het aantal geplande stops is verminderd. De tijd tussen twee stops is 18 maanden in plaats van 12 maanden.


Maatregelen energiebesparingsonderzoek Rotterdam

In 2016 is er een energiebesparingsonderzoek van de sorteerinstallatie in Rotterdam uitgevoerd. Bij die locatie zijn in 2017 de CV-ketel en de LED-verlichting in de productie vervangen en zijn zonnepanelen geplaatst. In 2018 zijn twee sorteerruimten verwarmd met restwarmte van de compressoren. De besparing is 1,2 MWh per jaar. Dit komt overeen met een besparing van 833 ton CO2.

Maatregelen overige energiebesparingsonderzoeken
In 2018 is gestart met het opstellen van een actueel overzicht waarin per locatie alle uitgevoerde en nog uit te voeren energiebesparende maatregelen zijn opgenomen.

LED verlichting
De afgelopen jaren is de verlichting op diverse locaties zoals in Roosendaal, Veendam en Maastricht vervangen door LED verlichting. In 2018 is het vervangen van de bestaande verlichting door LED-verlichting landelijk opgepakt.

Energielabel C kantoorgebouwen
In 2017 hebben we een plan van aanpak opgesteld ter voorbereiding op het verplichte Energielabel C voor kantoorgebouwen in 2023. In 2018 zijn offertes opgevraagd voor het opstellen van een energielabel voor die locaties waar energielabel C nodig is.

Doelen scope 3

In 2018 zijn de volgende acties uit In het actieplan 2017 – 2019 gerealiseerd.
Het totale aanbod van kunststof verpakkingen (van 60% van alle gemeenten) aan SUEZ zou in de periode 2017 – 2019 naar verwachting verder toenemen. SUEZ wil een regiefunctie te vervullen, zodat een zo groot mogelijk gedeelte van de aangeboden hoeveelheden ook daadwerkelijk gesorteerd worden. Van het aanbod in 2018 kon SUEZ in haar eigen sorteerinstallatie ongeveer de helft sorteren. De overige hoeveelheid wordt elders in de (internationale) markt gesorteerd.
De verwachting dat het aanbod van de te sorteren hoeveelheid in 2018 zou stabiliseren, blijkt te kloppen. Er is in 2018 ongeveer 23 kiloton meer kunststof in de keten gesorteerd dan in 2016. Uit onze ketenanalyse kunststof blijkt dat de vermeden emissie per kiloton te recyclen product 2,1 kiloton CO2 is. Hierdoor is daarmee in 2018 bijna 48 kiloton CO2 in de keten meer bespaard dan in 2016.

In 2018 zijn SUEZ en Kempenaars Recycling via de joint venture SK Polymers gestart met de verwerking van harde kunststoffen. Er is in 2018 voor 9.242 ton aan harde kunststoffen gesorteerd.

In 2018 zijn we PET trays gaan verwerken. In totaal is er in 2018 566 ton aangeleverd.

Reductiedoelstellingen verbranden

 • We streven naar het verhogen van het rendement van de verbrandingsinstallatie.
  Om dit te bereiken is in 2017 de haalbaarheid van de realisatie van een biomineralen drooginstallatie verder onderzocht. Hiermee kan 3,2 kiloton CO2 per jaar in de keten bespaard worden. Er is inmiddels een kleinere variant van een drooginstallatie doorgerekend. De vergunningenprocedure voor deze variant loopt nog.
 • In 2018 is het hout dat SUEZ shreddert en naar een Bio Energie Centrale (BEC) of spaanplaatindustrie wordt afgevoerd gecertificeerd volgens de NTA8080. ReEnergy is ook gecertificeerd volgens de NTA8080.
 • Het aantal aansluitingen bij Duurzaam Energiebedrijf Roosendaal van de restwarmte van ReEnergy is toegenomen. Zie http://energieder.nl/. Momenteel zijn het Kellebeek College en De Douanier, een appartementencomplex bestaande uit 49 huurwoningen, aangesloten. De totale warmtelevering van Stadsoevers in 2018 was in 2018 ongeveer 1.000 MWh.