Skip to main content

Privacy regeling

Deze privacy regeling is van kracht vanaf 25 mei 2018. SUEZ kan deze privacy regeling wijzigen. Op deze plaats vindt u altijd de geldende privacy regeling.

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands BV[1] en haar dochterondernemingen (hierna: SUEZ) verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de uitvoering van haar afvaldienstverlening. Uiteraard gaat SUEZ vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. In deze privacyregeling wordt uitgelegd om welke redenen SUEZ persoonsgegevens verzamelt, hoe SUEZ met de gegevens omgaat en wat uw rechten zijn.

De bescherming van persoonsgegevens is voor SUEZ belangrijk. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Onze systemen en programma’s zijn goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

SUEZ houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onder persoonsgegevens wordt verstaan hetgeen in de AVG is gedefinieerd. Kortgezegd zijn persoonsgegevens ‘gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn’.

Deze privacy regeling omvat de bescherming van persoonsgegevens van derden (personen buiten SUEZ zoals klanten, leveranciers e.d.). Voor personeel van SUEZ BV geldt een aanvullende privacy regeling.

SUEZ verzamelt persoons-/klantgegevens voornamelijk om een overeenkomst met de klant te kunnen uitvoeren. Andere redenen zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of omdat de betrokkene toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld op een website).

SUEZ heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) benoemd. Deze is beschikbaar voor het behandelen van zaken en vragen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Contact kan worden opgenomen via de adresgegevens onderaan deze privacy regeling.

SUEZ verwerkt persoonsgegevens zelf (b.v. het opslaan van contactpersonen om onze dienstverlening af te stemmen). Er worden ook persoonsgegevens door derden verwerkt (b.v. voor de facturatie van onze dienstverlening).

Indien contractuele partners van SUEZ toegang hebben of krijgen tot uw persoonsgegevens, zijn zij verplicht deze informatie vertrouwelijk te behandelen. De partner mag de informatie alleen gebruiken om zijn/haar contractuele verplichtingen met SUEZ na te komen. SUEZ heeft haar contractuele partners verplicht conform de AVG te werken. SUEZ maakt afspraken over o.a. het doel, het gebruik en de bewaartermijnen van de persoonsgegevens.

Bewaren van gegevens door SUEZ geschiedt binnen de kaders zoals gesteld door de wetgever.

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor SUEZ. Wees er echter van bewust dat geen enkele manier van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag, 100% veilig is.

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die SUEZ van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. (Wij zijn dan verplicht uw identiteit te controleren). Zijn de gegevens onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u SUEZ vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt dit verzoek sturen aan:

SUEZ Recycling & Recovery Netherlands
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming (FG)
Meester E.N. van Kleffensstraat 10
6842 CV Arnhem

Bij voorkeur via: privacy.RR.NL@suez.com
Vragen over deze privacy regeling kunt u ook sturen naar bovenstaand mailadres.

Als u klachten heeft t.a.v. de omgang/ bescherming van persoonsgevens kunt u met de SUEZ Functionaris Gegevensbescherming (FG) contact opnemen. Komt u er met SUEZ niet uit dan kunt u ook een signaal afgeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens gebruikt uw signaal voor het maken van keuzes in het kader van zijn toezichthoudende taak. De ernst van de overtreding en het aantal mensen dat hierdoor wordt geraakt, zijn hierbij belangrijke criteria. Meer informatie is te vinden op: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Stelt u geen prijs op informatie over (nieuwe) producten en diensten, dan kunt u dit schriftelijk melden bij SUEZ, afdeling Marketing, Mr. E.N. van Kleffensstraat 10, 6842 CV Arnhem. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren. Daarnaast heeft iedere e-mailing een afmeldknop. Op die manier kunt u zich afmelden voor toekomstige mailings.

Deze privacy regeling is van kracht vanaf 25 mei 2018. SUEZ kan deze privacy regeling wijzigen. Op deze plaats vindt u altijd de geldende privacy regeling.


[1] De verwerkingsverantwoordelijke is SUEZ Recycling & Recovery Netherlands BV, Mr. E.N. van Kleffensstraat 10, 6842 CV, Arnhem. Telefoonnummer: 026-4001444. Mail: info.rr.nl@suez.com

Waar bent u naar op zoek?
TOP